n e v e r l a n d d

- ANTISOZIALISTISCHE ELEMENTE - *** TA MI OTO PRZYPADŁA KRAINA I CHCE BÓG, BYM W MILCZENIU TU ŻYŁ * ZA TEN GRZECH, ŻE WIDZIAŁEM KAINA ALE ZABIĆ NIE MIAŁEM GO SIŁ *** " DESPOTYZM przemawia dyskretnie, w ludzkim społeczeństwie każda rzecz ma dwoje imion. " ******************** Maria Dąbrowska 17-VI-1947r.: "UB, sądownictwo są całkowicie w ręku żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków"

Archiwum

VISITORS

POGODA

LOKALIZATOR

A K T U E L L


bezprawie.pl
"Polska" to kraj bezprawia

1 września 2008

TRAKTAT - UMOWA z 20.VIII.2008

********************
1
Warszawa, 20 sierpnia 2008 r.
Deklaracja w sprawie współpracy strategicznej między
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Rzeczpospolitą Polską oraz Stany Zjednoczone Ameryki łączy wspólna historia bliskich więzi
między naszymi narodami i wspólnie wyznawanych wartości, a także przywiązanie do
demokracji, ścisłe stosunki w dziedzinie obronności oraz gotowość do przeciwstawiania się
wspólnym zagrożeniom i niebezpieczeństwom.
Wierzymy, że rozwój trwałej i długofalowej współpracy strategicznej zwiększy
bezpieczeństwo Polski i Stanów Zjednoczonych, jak również bezpieczeństwo obszaru
północnoatlantyckiego. Kamieniem węgielnym polsko-amerykańskich stosunków w sferze
bezpieczeństwa jest zasada solidarności wyrażona w Artykule 5 Traktatu
Północnoatlantyckiego, który stanowi, iż zbrojna napaść na państwo członkowskie NATO,
zostanie uznana za zbrojną napaść przeciwko wszystkim członkom Sojuszu. Polska i Stany
Zjednoczone uznają znaczenie wzmocnienia indywidualnego i zbiorowego bezpieczeństwa
w drodze współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO),
Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych, zgodnie
z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym.
Zgodnie z Traktatem Północnoatlantyckim i w duchu polsko-amerykańskiej współpracy
strategicznej, Stany Zjednoczone są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa Polski
i wszelkich obiektów amerykańskich rozmieszczonych na jej terytorium. Polska i Stany
Zjednoczone będą działać wspólnie przeciwko pojawiającym się militarnym
i pozamilitarnym zagrożeniom wywołanym przez strony trzecie lub dążyć do
minimalizowania ich skutków. Zwiększona współpraca strategiczna, opisana w niniejszej
Deklaracji, wzmocni bezpieczeństwo Polski i Stanów Zjednoczonych.
Obecnie oba państwa stoją w obliczu rosnącego zagrożenia wynikającego z proliferacji broni
masowego rażenia (BMR) i związanych z nią systemów przenoszenia. Obrona
przeciwrakietowa, w tym baza rakiet przechwytujących w Polsce, zapewnia niezbędne
kluczowe zdolności, które mogą być użyte do obrony obu państw i innych sojuszników
w NATO przed zagrożeniami ze strony rakiet dalekiego zasięgu, tym samym zwiększając
bezpieczeństwo Polski, Stanów Zjednoczonych oraz obszaru północnoatlantyckiego.
Współpraca w sferze obrony przeciwrakietowej wzmacnia partnerstwo strategiczne pomiędzy
Polską i Stanami Zjednoczonymi. Oba państwa są przekonane, iż ta współpraca przyniesie
długotrwałe wzajemne korzyści w ich relacjach dotyczących bezpieczeństwa.
Polska i Stany Zjednoczone Ameryki zamierzają zawrzeć szereg dwustronnych porozumień,
które mają na celu wzmocnienie ich współpracy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa.
Zamiarem Polski i Stanów Zjednoczonych jest wzmocnienie swojego bezpieczeństwa
poprzez współpracę w następujących obszarach:
Współpraca polityczno-wojskowa
Dążąc do urzeczywistnienia wspólnej wizji poszerzonej i pogłębionej współpracy
strategicznej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, Polska i Stany Zjednoczone
zdecydowały, że Grupa Konsultacyjna ds. Współpracy Strategicznej będzie służyć, jako
podstawowy mechanizm rozwoju polsko-amerykańskich stosunków strategicznych. Będzie
2
się ona składać z wysokich rangą przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departamentu Stanu
i Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Grupa ta będzie spotykać się
regularnie lub na wniosek jednej ze stron i może powoływać grupy robocze takie jak Grupa
Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Obronnej. Zadania Grupy Konsultacyjnej
ds. Współpracy Strategicznej uzupełniają działalność podejmowaną w innych formach, w tym
w ramach istniejącego już polsko-amerykańskiego Dialogu Strategicznego i rozmów
sztabowych. W uzupełnieniu współpracy w dziedzinie obrony przeciwrakietowej, w celu
wzmocnienia wzajemnej współpracy obronnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi na
podstawie Artykułu 3 Traktatu Północnoatlantyckiego, Polska i Stany Zjednoczone
zamierzają w ramach Grupy Konsultacyjnej ds. Współpracy Strategicznej:
• prowadzić konsultacje w sprawie bezpieczeństwa Polski i Stanów Zjednoczonych oraz
przekazywać sobie wzajemnie stosowne informacje w tej dziedzinie, celem
formułowania ocen i zaleceń dla właściwych organów obu państw, co do
podejmowania odpowiednich działań,
• konsultować nowe istotne inicjatywy, które mogłyby być poruszane na forum NATO;
• konsultować się w zakresie wykorzystania i rozwoju systemu obrony
przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, uznając, iż stanowi on wkład
w bezpieczeństwo Polski, Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników
• działać na rzecz wzmocnienia zdolności operacyjnych swoich Sił Zbrojnych, w ten
sposób zwiększając wkład w podnoszenie efektywności Sojuszu
Północnoatlantyckiego. W realizacji tego celu Stany Zjednoczone podejmą wysiłek na
rzecz pomocy Polsce w transformacji i modernizacji jej sił zbrojnych;
• zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi obu państw, poszukiwać możliwości
w zakresie dostarczania sprzętu obronnego i związanego z nim wyposażenia, w celu
zwiększenia interoperacyjności, mobilności i zdolności do działania Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
• współpracować, w celu przekazania Polsce sprzętu obronnego, usług, programów
szkolenia i innej pomocy, zgodnie z ustawodawstwem obu państw;
• rozwijać i wzmacniać zdolności niezbędne do zwalczania proliferacji broni masowego
rażenia i terroryzmu;
• wspierać wspólne i połączone ćwiczenia i wymiany;
• współpracować w operacjach międzynarodowych, gdy jest to we wspólnym interesie
Polski i Stanów Zjednoczonych;
• współpracować na rzecz usprawnienia procesu zakupów sprzętu obronnego dla Polski;
• utrzymywać kontakty polityczne i wojskowe celem wzmocnienia współpracy
w dziedzinie bezpieczeństwa;
• dokonywać okresowego przeglądu stanu realizacji porozumień dwustronnych
w dziedzinie bezpieczeństwa, oraz
• określać inne obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Polska i Stany Zjednoczone zamierzają rozszerzyć współpracę w zakresie obrony powietrznej
i przeciwrakietowej. W tym względzie uzgodniliśmy nowy ważny obszar takiej współpracy,
obejmujący rozmieszczenie w Polsce amerykańskiej baterii rakiet Patriot będącej na
wyposażeniu systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Sił Lądowych Stanów
Zjednoczonych. Zamierzamy rozpocząć tę współpracę w przyszłym roku i rozszerzać ją,
mając na celu ustanowienie do 2012 r. garnizonu, który będzie zapewniał wsparcie dla
amerykańskiej baterii rakiet Patriot. Rząd polski zamierza udostępnić na potrzeby tego
garnizonu akceptowalną dla obu stron odpowiednią lokalizację, infrastrukturę i instalacje.
Nasza współpraca w tej dziedzinie będzie obejmować możliwości wspólnego szkolenia, które
wzmocnią polskie zdolności w zakresie obrony powietrznej. W nadchodzących miesiącach
3
mamy zamiar uzgodnić szczegółowe porozumienia, które umożliwią rozpoczęcie tej
współpracy. Kroki te odzwierciedlają zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz
rozszerzonych stosunków obronnych z Polską.
Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz pomocy Polsce
w modernizacji jej Sił Zbrojnych. Polska i Stany Zjednoczone przeprowadziły szeroką
dyskusję dotyczącą zagrożeń stojących przed Polską, aktualnych zdolności obronnych
polskich Sił Zbrojnych oraz braków w tej dziedzinie. Wspólna Grupa Robocza ds.
Modernizacji poczyniła znaczący wysiłek w celu rozwiązania tych kwestii. Stany
Zjednoczone uznają, że pomoc ta wzmocni polski wkład do Sojuszu Północnoatlantyckiego i
ułatwi współpracę strategiczną między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Polska uznaje i
docenia ważną pomoc świadczoną w przeszłości przez Stany Zjednoczone na rzecz polskich
wysiłków w dziedzinie modernizacji armii. Stany Zjednoczone zamierzają udzielać Polsce
istotnej pomocy w celu wsparcia w przyszłości polskich wysiłków w dziedzinie modernizacji
armii.
Wymiana informacji
Polska i Stany Zjednoczone uznają, iż przeciwstawianie się nowym wyzwaniom
i zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności związanym
z terroryzmem i proliferacją broni masowego rażenia, wymaga ściślejszej współpracy
w zakresie wymiany informacji. W celu zwiększenia współpracy obronnej między Polską i
Stanami Zjednoczonymi w ramach Artykułu 3 Traktatu Północnoatlantyckiego, Stany
Zjednoczone zamierzają:
• przekazywać Polsce raporty sytuacyjne dotyczące obrony przeciwrakietowej;
• przekazywać informacje dotyczące oceny zagrożeń związanych z obecnością instalacji
wojskowych, sprzętu i personelu Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski;
• opracować procedurę niezbędną do pozyskiwania przez Polskę od Stanów Zjednoczonych
oczekiwanych informacji wywiadowczych lub informacji o ostrzeżeniach lub
zagrożeniach związanych z obecnością instalacji wojskowych, sprzętu i personelu Stanów
Zjednoczonych na terytorium Polski.
Współpraca technologiczna, badawcza i przemysłów obronnych
Polska i Stany Zjednoczone są zaangażowane w promowanie wzajemnej współpracy
przemysłu obronnego, badawczej i technologicznej w zakresie uzbrojenia. W tym względzie,
oba państwa uznają znaczenie ścisłego egzekwowania przepisów prawnych i zasad
dotyczących eksportu w odniesieniu do sprzętu i wyposażenia obronnego, usług, technologii
oraz ujednoliconych praktyk w tym zakresie. Oba państwa będą poszukiwać projektów, które
mogłyby być podjęte w ramach współpracy badawczej, rozwojowej, przemysłowej lub
w zakresie zakupów. Oba państwa uznają, że wspólne badania, rozwój, produkcja i zakupy
umożliwiają wymianę technologii i wzmacniają interoperacyjność ich sił zbrojnych, które są
zaangażowane we wspólne i koalicyjne operacje. Oba państwa uznają również, że
technologia, badania i rozwój są niezbędne dla utrzymania efektywności przemysłu
obronnego i w związku z tym uznają konieczność efektywnego wykorzystania ograniczonych
środków udostępnionych na rządowe programy badawczo-rozwojowe w zakresie obronności.
Oba państwa zamierzają wspólnie poszukiwać możliwości:
• rozwijania wspólnych inwestycji w obszarze technologii przemysłowych w dziedzinie
bezpieczeństwa i obronności,
• wspierania i rozwijania działań badawczo-rozwojowych w obszarze technologii
obronnych;
4
• wspierania rozwoju pogłębionej współpracy przemysłowej i technologicznej, w zgodzie z
odpowiednim ustawodawstwem obu państw;
• opracowania, negocjowania oraz zawierania umów międzynarodowych dotyczących
wsparcia współpracy przemysłowej, badawczej i technologicznej w zakresie uzbrojenia,
zgodnie z ich polityką wewnętrzną,
oraz
• dodatkowo, jako część rozszerzonej współpracy przemysłowej związanej z obronnością,
Polska i Stany Zjednoczone zamierzają zawrzeć Porozumienie Ramowe w zakresie
obrony przeciwrakietowej, które pozwoli stronom zbadać możliwości wspólnych badań,
rozwoju, prowadzenia prób i dokonywania ocen związanych z systemem obrony
przeciwrakietowej, włącznie ze współpracą przemysłową związaną z systemami obrony
przeciwrakietowej. Stany Zjednoczone zawarły takie porozumienia jedynie z niektórymi
bliskimi sojusznikami. Porozumienie Ramowe w sprawie obrony przeciwrakietowej ma
na celu umożliwienie obu państwom dalsze rozszerzanie współpracy w zakresie obrony
przeciwrakietowej podjętej na mocy dwustronnej umowy dotyczącej rozmieszczenia
w Polsce rakiet przechwytujących systemu obrony przeciwrakietowej.

--------------------------------------------------

Brak komentarzy: